Midtvejsevaluering af forsvarsforlig 2010-2014

I juni 2009 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance en politisk aftale om forsvaret for perioden 2010 – 2014, det såkaldte Forsvarsforlig 2010–2014.

Efterfølgende noterede partierne bag forsvarsforliget sig i juni 2010 Forsvarsministeriets plan for implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014.
Som en del af implementeringsplanen indgår, at der skal gennemføres en midtvejsevaluering af forligsimplementeringen i 2012. Midtvejsevalueringen skal ses i lyset af, at der i implementeringsplanen var et budgetteret merbehov for den resterende del af forligsperioden på ca. 1,6 mia. kr. (prisniveau 2010).
Midtvejsevalueringen af forliget har således til formål at sikre økonomisk balance i den resterende del af forligsperioden.

Forsvaret og hjemmeværnet har styrket økonomistyringen som anført i implementeringsplanen, herunder efterlevet de to anførte principper:
– Der kan kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt.
– I forbindelse med beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer.

Forsvaret og hjemmeværnets årlige skriftlige økonomiske redegørelser for 2011 viser positive årsresultater, herunder at der ikke længere er et budgetteret merbehov for den resterende del af forligsperioden.
Forsvaret havde således i 2011 et mindreforbrug på 1.195 mio. kr., og havde primo 2012 et samlet opsparing på 1.529 mio. kr. Det positive økonomiske resultat betyder, at det samlede merbehov på 0,8 mia. kr. over forligsperioden, der fremgik af den økonomiske redegørelse for 2010, er nedbragt, og forsvaret nu er i stand til at implementere forsvarsforliget inden for forligets økonomiske rammer.
Samlet set forventer forsvaret ved udgangen af forligsperioden 2010-2014 at have en opsparing på 210 mio. kr., jf. forsvarets skriftlige økonomiske redegørelse for 2011. Der er ifølge forsvaret tale om et skøn forbundet med usikkerhed.

Der er således ikke behov for reducerende tiltag for at bringe økonomisk balance i forsvarets og hjemmeværnets budgetterede økonomi frem til 2014.

I overensstemmelse med forligsaftalen og implementeringsplanen er der igangsat en række analysearbejder, herunder budgetanalyser samt analyser vedr. værnepligt, etablissementer, officersskoler, redningshelikopterberedskab og arktisk kommando. Da der som nævnt er skabt balance i økonomien og tilmed forventes et overskud ved udgangen af forliget, er der i relation til evalueringen ikke behov for at inddrage disse analyser.
Analyserne vil derimod kunne bidrage til at realisere et kommende bevillingsfald for forsvaret, hvilket vil afvente en politisk aftale herom.

Som forligskredsen blev orienteret om den 16. december 2011 er implementeringen af forsvarsforliget sket i overensstemmelse med forsvarsforliget og Forsvarsministeriets implementeringsplan. Indtil en eventuel ny politisk aftale indgås vil implementeringen blive videreført i henhold til dette grundlag.

Kilde: Forsvarsministeriet

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *